BILD Chemnitz, 10.03.2014
BILD Chemnitz, 10.03.2014

Chemnitzer Morgenpost, 05.03.2014
Chemnitzer Morgenpost, 05.03.2014

Freie Presse, 11.07.2008
Freie Presse, 11.07.2008

BILD Chemnitz, 10.03.2014
BILD Chemnitz, 10.03.2014

1/9